Výpisky z fyzikální chemie

Teorie, definice

Uzavřený systém – konstatní látkové množství, ale system může vyměňovat enegrgii s okolím v podobě práce či tepla.

Definice látkové množství 1 mol je takové množství látky, které obsahuje stejný počet částic, jako je atomů ve 12g nuklidu uhlíku 126C.

Definice pH – záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů aH+ v roztoku .

Daltonův zákon aditivity parciálních tlaků říká, že součet parciálních tlaků pi všech složek směsi je roven celkovému tlaku směsi p.

Hydratace – process navázání proton na molekulu vody. Při disociaci kyselin ve vodě se z kyseliny uvolní proton, který se naváže na nějakou molekulu vody za vzniku oxonioveho kationtu.

Autoprotolýza – samovolná disociace vody, vzniká oxoniový kationt a hydroxidový aniont: H2O + H2O ↔H3O+ + OH- .
Oxiniové kationty vznikají i při disociaci kyselin ve vodě. Voda se chová jako kyselina i zásada. Některá molekula vody může odštěpit proton a jiná ho může přijmout. Pravděpodobnost disociace molekuly p=1,8 ∙ 109. Z toho můžem vypočítat koncentraci H+ iontů – pH… [H+]=p ∙ cH2O … pH=-log[H+] = 7. Je příčinou vodivosti i úplně čisté vody.

Iontový součin vody Kv =[H+] ∙ [OH-] 1,00 ∙ 1014 mol2/l2. Součin koncentrace vodíkových kationtů a hydroxidových aniontů je ve vodných roztocích vždy konstantní.

Disociační konstanta – rovnovážná konstanta, která vyjadřuje stupeň disociace určité látky KA v roztoku.
, kde rovnovážná mol koncentrace disociovaných kationtů; … aniontů;nedisociovaných molekul rozpuštěné látky.
Síla kyselin a zásad jen určena jejich schopností odštěpovat nebo přijímat H+ ion. Můžeme ji vyjádřit disociační konstantou K. Hodnoty disociačních konstant kyselin a zásad lze najít v tabulkách a slouží pro klasifikaci síly kyselin a zásad. Obecně platí, že vyšší disociační konstantě odpovídá větší množství disociovaných molekul, tedy vyšší síla kyselin a zásad.

Kyselina – látka, která je schopna odštěpit proton (vodíkový kationt H+).

Zásada – látka, která je schopna přijmout proton (vodíkový kationt H+).

Aktivita – při vyšších koncentracích neodpovídá reaktivita rozpuštěné látky v roztoku její koncentraci.

Standardizované podmínky (silná závislost na teplotě a tlaku)
A.T.P.S. – Ambient Temperature and Prasure, Saturated
B.T.P.S. - Body Temperature and Prasure, Saturated
S.T.P.D. - Standard Temperature and Prasure, Dry

Sytá pára - obsahuje maximální množství molekul plynu vznikajícího z kapaliny, další přidání molekuly by způsobilo srážení.

Přehřátá pára – plyn obsahuje přehřátou páru, jestliže obsah páry není za dané teploty maximální možný.

273.15 – teplota tajícího ledu, rovnovážná teplota směsi ledu a vody.
273.16 – trojný bod vody, teplota při které koexistují voda,led a sytá pára.

Zvlhčovač – vytvoří sytou páru za určité teploty a s parciálním tlakem odpovídajícím výstupní požadované hodnotě vlhkosti (parciálního tlaku a teploty po ohřátí).
Odpařovač – má obohacovat ventilační směs o anestetikum, stejný princip jako u zvlhčovače.
Nebulizátor - vytváří z inhalovaného léku mlhu/páru, kterou nemocný vdechuje, dělá aerosol, zvláštní případ zvlhčovače.

Elektordy I. druhu– tvořeny kovem ponořeným do roztokusvých iontů. Nevýhoda – ovlivnitelné reoxpotenciálem

Elektrody II. druhu – nemají kov elektrody v přímém kontaktu s roztokem elektrolytu. Kov je potažen vrstvou špatně rozpustné soli (kationty odpovídají kovu elektrody, anionty elektrolytu).

Elektrolyt – látka, která se v rozpouštědle disocijuje na ionty, které mohou vést el. proud. (neplést s roztokem elektrolytu - směs s rozpouštědlem)

Elektrolýza je redoxní reakce. Na katodě probíhá redukce, na anodě probíhá oxidace. Při elektrolýze se kationty (+) pohybují směrem k záporné elektrodě - katodě (+ a - se přitahují). Anionty (-) se pohybují ke kladné elektrodě - anodě.
Katoda je záporná elektroda (je na ní hodně elektronů).
Anoda je kladná elektroda.

Oxidačně redukční potenciál – vyjadřuje velikost oxidační(redukční) síly roztoku (jakou silou se látka snaží přenést elektrony).
Redukční činidlo (snadno se oxiduje – tím jinou látku redukuje) odevzdává elektrony kovu, dochází k hromadění elektronů v kovu a kov se nabíjí záporně.
Oxidační činidlo (snadno se redukuje, jinou látku oxiduje) odebírá elektrony, kov se nabíjí kladně.
↑Oxidované látky v roztoku – kladný ox-red potenciál.
↑Redukované látky v roztoku – záporný ox-red potenciál.

Indikační elektroda – elektroda použitá přímo k měření aktivity příslušných iontů, napětí elektrody druhého druhu je závislé na aktivitě příslušných aniontů v roztoku.

Referentní elektroda – její napětí je nezávislé na složení roztoku ve kterém je ponořena.

Inertní elektroda– elektrody vyrobené z inertních kovů, tj. kovy které jsou v roztocích stálé, s rotoky nereagují a nerozpouštějí se. (Au,Pt)

Redoxní elektroda -

Solný můstek– jeho úlohou je zajištění vodivého spojení dvou roztoků tak, aby nedošlo k jejich smíchání. Je tvořen skleněnou trubičkou ve tvaru písmene U nebo H, která je naplněna agarem. Agar je nasycen chloridem draselným (KCl) nebo dusičnanem draselným (KNO3). Disociované ionty K+ aCl- zprostředkovávají vedení el. proudu.

Součin rozpustnosti – součet aktivit kationtů a aniontů soli v roztoku Ks = aK+ ∙ aA- .

Semipermeabilní membrána – polopropustná membrána, propouští pouze některé látky – molekuly, nebo ionty.

Osmoticky aktivní membrána – přes membránu procházejí celé molekuly vody. Pro ostatní látky a ionty je neprůchodná. Řízeno osmotickým tlakem na obou stranách membrány.

Iontově selektivní membrána – umožňuje průchod pouze jednomu či několika druhům iontů.(Důležité pro vznik membránového potenciálu.) Vyráběny většinou ze spec. skel, z nerozpustných sloučenin selektovaných iontů (CaF2).

Osmóza – somovolné zřeďování roztoku přestupem molekul rozpouštědla přes semipermeabilní membránu. Mírou je osmotický tlak.

Osmotický tlak – takový tlak, který by mělo látkové množství částic rozpuštěné látky, kdyby bylo přítomno v témže objemu v podobě ideálního plynu.

Van Hoffův zákon – osmotický tlak π=R∙T∙c∙i [Pa]

Van Hoffův opravný koeficient (i)– zohledňuje osmotický účinek disociujících se látek. (neelktrolyty=1, silné elektrolyty NaCl-2, CaCl2-3)

Osmolarita – osmoticky účinná koncentrace c0=c∙i. V podstatě molární koncentrace osmoticky aktivních částic v roztoku.

Izotonické roztoky – jsou-li osmotické tlaky dvou roztoků stejné.

Fyziologické roztoky – stejný osmotický tlak jako tlak krevní plazmy (300mmol/l).


Vzorce, konstanty, jednotky...

PPM – parts per million (10-6)
PPB – parts per billion (10-9)
atm – atmosféra 101,325 kPa
at – technická atmosféra 98,1 kPa
bar,b – 105Pa
Torr, mm Hg – 101,325Pa = 760 mm Hg; 1Torr = 1mm Hg = 133,322 Pa
1cm H2O = 98,066 Pa
M – molární
N – valární
R = 8,314 J/(mol K)

Etanol (líh) - C2H5OH, M = 46
Dimethylether - CH3OCH3 , M = 46
Diethylether - (H3C-CH2)2O , M = 74
Vzduch, M = 29
Propanol - CH3CH2CH2OH , M = 60
Butan - CH3CH2CH2CH3 , M = 58
Metan - CH4 , M = 16
Sulfan, sirovodík - H2S , M = 34


Molární hmotnost

M
H 1
He 4
C 12
N 14
O 16
F 19
Na 23
Cl 35,5
Ca 40
Br 80
Kr 84
I 127
Xe 131

Tlak syté vodní páry

T (°C) p‘‘(kPa)
0 0,611
37 6,280
100 101,3
120 198,5


Elektrody

Argentchloridová elektroda

· Sůl – AgCl – argentchlorid, kov – Ag – stříbro, elektrolyt – nejčastějí KCl, ale libovolná s Cl- (NaCl)

· Ag+ + e- → Ag0

· Základem referentních elektrod pro analytické systémy

· Základem většiny elektrod pro snímání biologických signálů

image008.jpgimage009.jpg

Kombinovaná pH elektroda a skleněná elektroda

· Soustava skleněné indikační a argentchloridové referentní elektrody jako jeden celek.

· Elektrolit skleněné pH elektrody nejčastěji HCl: HCl → H+ + Cl-

image010.jpg image011.jpg

Kombinovaná elektroda pro měření parciálního tlaku CO2

· Problém měření parciálního tlaku CO2 se často převádí na problém měření pH.

· Využívá se reakce CO2 s H2O: CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3- , vodíkové kationty snižují hodnotu pH.

· Čím více se oxidu uhličitého v roztoku rozpustí, tím více klesne pH.

· Vnitřní roztok CO2 elektrody je oddělen od okolního prostředí semipermeabilní membránou, která propouští pouze CO2 , nejčastěji se používá PTFE, teflon.

image012.jpg

Standardní vodíková elektroda (SHE)

· Univerzální vztažná elektroda s přesně definovaným potenciálem daným dohodou.

· Reakce: 2H+ + 2e- ↔H2

· Když je vodíková elektroda ve standarním stavu, tj. aktivita H+ je konstantní jednotková, parciální tlak vodíku na elektrodě je konstntní a roven 1 atm a vše je za standarní teploty, můžeme vodíkovou elektrodu nazvat standardní vodíkovou elektrodou.

image013.jpg

Clarkova kyslíková elektroda

· Není klasickou iontově selektivní elektrodou, ale elektrolitický článek obsahující dvě elektrody připojené na zdroj vnějšího napětí.

· O2 + 2H2O +4e- → 2H2O2 + 4e- → 4OH-

· Uvnitř elektrody dochází k elektrolytickému rozkladu plynného kyslíku. Při jeho elektrolýze se spotřebovávají elektrony → vznik proudu mezi elektrodami – velikost úměrná množství rozkládaného O2 = nucená elektrolýza.

· Rozklad O2 probíhá na záporné elektrodě, na kterou se dostává pouze difuzí (O2 je neutrální), jejíž rychlost je závislá na parciálním tlaku a ne na napětí ne elektrodách(v pracovní oblasti). Závislost proudu na parciálním tlaku je téměř lineární v oblasti 0-15kPa, tedy v oblasti, kde jsou hodnoty v medicíně.

· Pomalá odezva – okolo minuty, citlivost kolem 75µA/kPa.

image016.jpg image014.jpg image015.jpg

Danielův článek

Zn2+ + 2e- →Zn0

Cu2+ + 2e- →Cu0

image018.jpg

Koncentrační článek

Zn2+ + 2e- →Zn0

Pro výpočet stačí znát aktivity a mocenství aktivního iontu (nepotřebujeme standardní el. potenciál – odečte se)

image020.jpg

Zdroje

  • Karel Roubík, Fyzikální chemie pro biomedicínské inženýrství, 2007, Nakladatelství ČVUT
school/fbmi/bbfch/vypisky.txt · Last modified: 2018-06-21 19:48 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0