Techniky T-SQL

Transact-SQL (T-SQL) je proprietární rozšíření pro SQL od společností Microsoft a Sybase. Microsoft tento jazyk pužívá ve svých produktech Microsoft SQL Server . T-SQL poskytuje širokou škálu funkcionality pro programáory nebo databázové administrátory. Transact SQL umožňuje řízení SQL dotazů, podmíněné zpracování konstrukcemi IF, ELSE, CASE, nebo WHILE, využití zabudovaných funkcí MSSQL serveru, nebo také sekvenční zpracování pomocí kurzorů. Velká síla T-SQL je v uložených procedurách díky nimž mohou programátoři definovat dávky SQL a znovuvyužívat kód, definovat triggery, nebo například řešit část aplikační logiky už na databázovém serveru. Administrátoři moho pomocí systémových uložených procedur administrovat server, sytémové procedury totiž umožňují pomocí T-SQL nastavovat velkou škálu parametrů SQL serveru, vytvářet databáze, zálohovat, nastavovat práva atd…

Podmíněné zpracování

 • T-SQL umožňuje vracet hodnoty dotazu na základě dalšího zpracování a logického vyhodnocení výrazů. Můžeme vykonat blok příkazů pokud je splněna podmínka, nebo vykonat úplně jiný kód pokud podmínka splněna není. Na základě získaný hodnot můžeme tyto hodnoty dále zpacovávat nebo úplně měnit či transformovat.

IF, ELSE

Struktura IF, ELSE umožňuje vyhodnotit logický výraz a dle jeho výsledku vykonat dotaz.

Syntax:
IF Boolean_expression { sql_statement | statement_block } 
    [ ELSE { sql_statement | statement_block } ] 
Příklad:
DECLARE @Condition INT
SET @Condition = 250
 
IF @Condition > 100
 BEGIN
  SELECT TOP 100 * FROM TABLE
 END
ELSE
 BEGIN
  SELECT TOP @Condition * FROM TABLE
 END

CASE

Funkce CASE umožňuje vracet hodnotu na základě vyhodnocení jednoho, nebo více výrazů.

Syntax:
CASE input_expression 
   WHEN when_expression THEN result_expression [ ...n ] 
   [ ELSE else_result_expression ] 
END
Příklad
SELECT firstname, surname,
CASE gender
 WHEN 'male' THEN 'M'
 WHEN 'female' THEN 'F'
ELSE 'UNKNOWN'
age, birthdate FROM peoples

Řízení toku

 • T-SQL umožňuje zpracovávat bloky příkazů opakovaně, pohybovat se v nich, nebo je s nějakou podmínkou okamžitě opouštět. Pomocí cyklu WHILE můžeme vykonávat blok příkazů dokud není splněná námi definovaná podmínka, pomocí příkazu GOTO se můžeme dle uvážení pohybovat v bloku příkazů nebo bloky opouštet pomocí pžíkazu RETURN

RETURN

RETURN umožňuje okamžitě opustit aktuální dotaz, dávku, nebo proceduru a vrátit se do nadřazeného bloku s návratovou hodnotou.

Syntax:
RETURN [ integer_expression ] 
Příklad:
BEGIN
 SELECT firstname,surname FROM anytable
 IF (@@ROWCOUNT = 0) RETURN
 UPDATE ...
 ...
END

WHILE

Umožňuje v cyklu vykonávat příkaz nebo dávku příkazů.

Syntax:
WHILE Boolean_expression 
   { sql_statement | statement_block | BREAK | CONTINUE } 
Příklad:
DECLARE @nomrows INT
WHILE(SELECT @numrows=COUNT(*) FROM anytable WHERE columnA>10)
BEGIN
 IF @numrows=1 BREAK
 UPDATE anytable SET columnA=(columnA+1)
END

GOTO

Umožňuje provádět skoky v dávkách SQL.

Syntax:
GOTO label
Příklad:
...
UPDATE anytable SET columnA=1
IF @@ROWCOUNT = 0 GOTO endblock
UPDATE anytable SET columnB=2
...
...
endblock:
RETURN

Kurzory

Kurzory umožňují sekvenčně zpracovávat řádky dotazu. Někdy je zapotřebí zpracovávat řádky jeden po druhém a ne celou sadu a právě k tomu kurzory slouží. Nicméně pokud to není nezbytně zapotřebí je lépe použít jiné konstrukce. Kurzory mohou totiž způsobit při svém běhu některé problémy, jedním z nich je velká paměťová náročnost, kurzory mohou způsobit i vyčerpání veškeré dostupné paměti, další problém nám může způsobit zamykání prostředků, ale asi největším jejich nedostatkem je rychlost, MSSQL server je založen na práci se sadami řádků a ne se sekvenčním zpracováním, proto je práce se sadami vždy rychlejší. Někdy však vaše aplikace použití kurzorů vyžaduje a vy jejich funkcionalitu velmi oceníte.
Kurzor se definuje SQL dotazem, který vrací sadu řádků. Řádky se pak z něj dají brát postupně po jednom, nebo po blocích a to v obou směrech podle definice kurzoru. Když skončíte práci s kurzorem je nutné ho explicitně uzavřít a dealokovat, aby jste uvolnili veškeré prostředky, které kurzor alokoval. Pokud tak neučiníte kurzor zůstane v paměti a bude jí blokovat. Problém může také nastat pokud by jste alokovali dva stejně pojmenované kurzory (i když nejsou ve stejném bloku!), je lépe tomu předcházet a v každé proceduře pojmenovávat kurzor dle jeho funkce jiným názvem.

Životní cyklus kurzoru

 1. deklarace kurzoru
 2. otevření kurzoru
 3. práce s řádky
 4. uzavření kurzoru
 5. dealokace kurzoru

Deklarace kurzoru

 • už při deklaraci kurzoru definujeme jak s ním budeme pracovat a také se kterými daty, při jeho deklaraci určujeme SQL dotazem se kterými daty budem pracovat a dodatečným deklaracemi můžeme určit jestli budem kurzor otevírat pouze pro čtení, jestli se budem pohybovat pouze dopředu nebo i zpět, nebo třeba viditelnost kurzoru
DECLARE cursor_name [ INSENSITIVE ] [ SCROLL ] CURSOR 
   FOR select_statement 
   [ FOR { READ ONLY | UPDATE [ OF column_name [ ,...n ] ] } ]
[;]
Transact-SQL Extended Syntax
DECLARE cursor_name CURSOR [ LOCAL | GLOBAL ] 
   [ FORWARD_ONLY | SCROLL ] 
   [ STATIC | KEYSET | DYNAMIC | FAST_FORWARD ] 
   [ READ_ONLY | SCROLL_LOCKS | OPTIMISTIC ] 
   [ TYPE_WARNING ] 
   FOR select_statement 
   [ FOR UPDATE [ OF column_name [ ,...n ] ] ]
[;]
Příklad:
DECLARE cursorABC CURSOR
FOR SELECT columnA,columnB,columnC FROM anytable

Otevření kurzoru

 • příkazem OPEN kurzor naplníme
Syntax:
OPEN { { [ GLOBAL ] cursor_name } | cursor_variable_name }
Příklad:
OPEN cursorABC 

Práce s řádky

 • pracovat s řádky můžeme pomocí příkazu FETCH kterým načítáme do proměnných hodnoty z jednotlivých řádků, výsledek volání fetch je uložen v proměnné @@FETCH_STATUS (0 úspěch, -1 neúspěch, -2 chybějící řádek)
Syntax:
FETCH 
     [ [ NEXT | PRIOR | FIRST | LAST 
          | ABSOLUTE { n | @nvar } 
          | RELATIVE { n | @nvar } 
        ] 
        FROM 
     ] 
{ { [ GLOBAL ] cursor_name } | @cursor_variable_name } 
[ INTO @variable_name [ ,...n ] ] 
Příklad:
FETCH NEXT FROM cursorABC INTO @A,@B,@C

Zavření a dealokace kurzoru

 • příkazem CLOSE uvolníme paměť, kterou alokoval kurzor pro načtení rádků
 • příkazem DEALOCATE uvolníme veškeré prostředky, které kurzor alokoval
Syntax:
CLOSE { { [ GLOBAL ] cursor_name } | cursor_variable_name }
 
DEALLOCATE { { [ GLOBAL ] cursor_name } | @cursor_variable_name }
Příklad:
CLOSE cursorABC 
DEALLOCATE cursorABC 

Komplexní příklad:

-- deklarace proměnných
DECLARE @A INT 
DECLARE @B VARCHAR(10)
DECLARE @C DECIMAL(10,2)
-- deklarace kurzoru
DECLARE cursorABC CURSOR
FORWARD_ONLY
FOR SELECT columnA,columnB,columnC FROM anytable
-- otevření kurzoru
OPEN cursorABC 
-- načte řádek do kurzoru
FETCH NEXT FROM cursorABC INTO @A,@B,@C
-- cyklus pro zpracování všech řádek
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
-- zde můžeme zpracovávat řádky
 print @A
 print @B
 print @C
-- načte další řádek
FETCH NEXT FROM cursorABC INTO @A,@B,@C
END
-- uzavření kurzoru
CLOSE cursorABC 
-- dealokace kurzoru
DEALLOCATE cursorABC 

Uložené procedury

Uložené procedura je seskupení příkazů T-SQL do jediného objektu uloženého na SQL serveru. Když se procedura vykonává poprvé po nastartovaní instance SQL serveru, uloží se do cache plán optimálního přístupu k datům, server pak tento plán využívá při každém dalším spuštění, čímž může urychlit vykonání dotazu. To je jedna a ne jediná z výhod uložených procedur. Další výhodou je znovupoužitelnost kódu, namísto aby jste všude kde je potřeba definovali jednoúčelový blok příkazů je lepší využít uloženou proceduru. Pokud by se tento kód měl vykonávat v nějaké z vašich aplikací jejich výhody se znásobí. Pokud by se třeba změnilo uložení dat v tabulkách, musíte vaši aplikaci popřípadě více aplikací na všech místech přepsat a v horším případě i překompilovat, ale pokud používáte uloženou proceduru, stačí ji změnit a pro aplikace se v podstatě nic nestalo. Použití procedur je také z pohledu db administrátora bezpečnější než přímý přístup do tabulek.

Vytvoření uložené procedury

Syntax:
CREATE { PROC | PROCEDURE } [schema_name.] procedure_name [ ; NUMBER ] 
  [ { @parameter [ type_schema_name. ] data_type } 
    [ VARYING ] [ = DEFAULT ] [ OUT | OUTPUT ] [READONLY]
  ] [ ,...n ] 
[ WITH <procedure_option> [ ,...n ] ]
[ FOR REPLICATION ] 
AS { <sql_statement> [;][ ...n ] | <method_specifier> }
[;]
<procedure_option> ::= 
  [ ENCRYPTION ]
  [ RECOMPILE ]
  [ EXECUTE AS Clause ]
 
<sql_statement> ::= 
{ [ BEGIN ] statements [ END ] }
 
<method_specifier> ::=
EXTERNAL NAME assembly_name.class_name.method_name
Příklad:
CREATE PROCEDURE [dbo].[MyProcedure]
@pid INT,@other INT,@sometext VARCHAR(100)
AS
 
 
IF ISNULL(@pid,0)=0
 RETURN
 
EXEC ExecuteAnotherProcedure @pid
 
IF ISNULL(@other ,0)<>0
 BEGIN
	DECLARE @a INT
	SELECT @a=a FROM anytable WHERE a=@pid AND b=@other
 
	UPDATE sometable SET a=@pid WHERE b=@other
 END

Úprava a odstranění uložené procedury

Syntax:
-- úprava procedury
ALTER { PROC | PROCEDURE } [schema_name.] procedure_name [ ; NUMBER ] 
...
same AS CREATE
-- odstranění procedury
DROP { PROC | PROCEDURE } { [ schema_name. ] PROCEDURE } [ ,...n ]

Zašifrování uložené procedury

 • někdy je potřeba proceduru zabezpečit, aby nikdo nemohl neoprávněně získat její definici , zejména pokud řešíme část aplikační logiky uloženými procedurami.
 • po zašifrování uložené procedury už si nelze prohlídnout její obsah!
Syntax:
CREATE PROCEDURE [dbo].[MyProcedure]
WITH ENCRYPTION
AS
...

Uživatelsky definované funkce

 • uživatelsky definované funkce mají stejně jako uložené procedury mnoho výhod - ukládání do cache, znovupoužití kódu atd… narozdíl od procedur však můžeme funkce použít i tam kde procedury ne (například v klauzuli SELECT)
 • Typy uživatelsky definovaných funkcí
  • Skalární uživatelsky definované funkce
  • Přímé tabulkové uživatelsky definované funkce
  • Vícepříkazové uživatelsky definované funkce

Skalární uživatelsky definované funkce

 • mohou přebírat nula nebo více argumentů
 • vrací jedinou hodnotu
Syntax:
CREATE FUNCTION [ schema_name. ] function_name 
( [ { @parameter_name [ AS ][ type_schema_name. ] parameter_data_type 
  [ = DEFAULT ] [ READONLY ] } 
  [ ,...n ]
 ]
)
RETURNS return_data_type
  [ WITH <function_option> [ ,...n ] ]
  [ AS ]
  BEGIN 
        function_body 
    RETURN scalar_expression
  END
[ ; ]
Příklad:
CREATE FUNCTION dbo.udf_DayOfWeek(@dtDate DATETIME)
RETURNS VARCHAR(10)
      AS
  BEGIN
  DECLARE @rtDayofWeek VARCHAR(10)
  SELECT @rtDayofWeek = CASE DATEPART(weekday,@dtDate)
          WHEN 1 THEN 'Monday'
          WHEN 2 THEN 'Tuesday'
          WHEN 3 THEN 'Wednesday'
          WHEN 4 THEN 'Thursday'
          WHEN 5 THEN 'Friday'
          WHEN 6 THEN 'Saturday'
          WHEN 7 THEN 'Sunday'
    END
  RETURN (@rtDayofWeek)
  END
GO
 
-- použití funkce
SELECT udf_DayOfWeek(getdate())

Přímé tabulkové uživatelsky definované funkce

 • mohou přebírat nula nebo více argumentů
 • vrací data na základě jediného příkazu SELECT
 • odkazuje se na ně z klauzule FROM
Syntax:
CREATE FUNCTION [ schema_name. ] function_name 
( [ { @parameter_name [ AS ] [ type_schema_name. ] parameter_data_type 
  [ = DEFAULT ] [ READONLY ] } 
  [ ,...n ]
 ]
)
 
RETURNS TABLE
  [ WITH <function_option> [ ,...n ] ]
  [ AS ]
  RETURN [ ( ] select_stmt [ ) ]
[ ; ]
Příklad:
CREATE FUNCTION dbo.GetByCity(@city VARCHAR(100))
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
SELECT * FROM peoples WHERE city=@city
(
GO
 
-- použití funkce
SELECT * FROM GetByCity('Prague')

Vícepříkazové uživatelsky definované funkce

 • narozdíl od přímých tabulkových funkcí, které jsou omezeny na jediný příkaz select, mohou vícepříkazové funkce vrátit výsledek definovaný pomocí více príkazů T-SQL
Syntax:
CREATE FUNCTION [ schema_name. ] function_name 
( [ { @parameter_name [ AS ] [ type_schema_name. ] parameter_data_type 
  [ = DEFAULT ] [READONLY] } 
  [ ,...n ]
 ]
)
RETURNS @return_variable TABLE <table_type_definition>
  [ WITH <function_option> [ ,...n ] ]
  [ AS ]
  BEGIN 
        function_body 
    RETURN
  END
[ ; ]
Příklad:
 

Odchytávání vyjímek

 • pokud chceme v našich SQL příkazech nebo procedurách odchytávat vyjímka, dává nám k tomu T-SQL nástroj v podobě konstrukce TRY…CATCH. Tato konstrukce je schopná zachytit vyjímky, které mohou nastat při vykonávání našeho kódu a vykonat nějakou reakci na vzniklou chybu. Například vygenerovat zprávu o chybě nebo anulovat transakci.
 • Nastaneli v bloku TRY nějaká vyjímka, skončí SQL server v místě kde nastala a vykoná příkazy v bloku catch.
 • Výhoda této konstrukce je, že se do sebe může libovolně vnořovat
 • Konstrukce TRY nezachytí syntaktické chyby, nebo chybné názvy objektů

Funkce poskytující informace o chybách

 • ERROR_LINE - číslo řádky kde došlo k chybě
 • ERROR_MESSAGE - chybová zpráva
 • ERROR_NUMBER - číslo chyby
 • ERROR_PROCEDURE - název procedury kde došlo k chybě
 • ERROR_SEVERITY - závažnost chyby
 • ERROR_STATE - stav chyby

Konstrukce TRY...CATCH

Syntax:
BEGIN TRY
   { sql_statement | statement_block }
END TRY
BEGIN CATCH
     [ { sql_statement | statement_block } ]
END CATCH
[ ; ]
Příklad:
BEGIN TRY
   INSERT anyTable (columnA,columnB,columnC) VALUES (1,2,3)
END TRY
BEGIN CATCH
     print 'Chyba při vykonávání příkazu!'
END CATCH

Vytváření vlastních vyjímek

 • někdy potřebujeme na chyby reagovat vlastními vyjímkami, i na to má T-SQL nástroj, vlastní vyjímku můžeme přidat pomocí systémové procedury sp_addmessage a vyjímku vyvolávat příkazem RAISERROR
Syntax:
sp_addmessage [ @msgnum = ] msg_id , [ @severity = ] severity , [ @msgtext = ] 'msg' 
   [ , [ @lang = ] 'language' ] 
   [ , [ @with_log = ] { 'TRUE' | 'FALSE' } ] 
   [ , [ @REPLACE = ] 'replace' ] 
 
-- úprava vlastní vyjímky
sp_altermessage [ @message_id = ] message_number  , [ @parameter = ] 'write_to_log'
   , [ @parameter_value = ] 'value' 
 
-- odstraněni vyjímky
sp_dropmessage [ @msgnum = ] message_number
    [ , [ @lang = ] 'language' ]
Příklad:
EXEC sp_addmessage 123456, 20, N'Došlo k mojí vyjímce!'

Vyvolávání vlastních vyjímek

 • vyvolat vlastní vyjímku můžeme pomocí RAISERROR
Syntax:
RAISERROR ( { msg_id | msg_str | @local_variable }
  { ,severity ,state }
  [ ,argument [ ,...n ] ] )
  [ WITH OPTION [ ,...n ] ]
Příklad:
RAISERROR (123456, 20, 1, N'any.anytable' )

Zdroje

programming/mssql/t-sql.txt · Last modified: 2018-06-21 19:48 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0